Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Home Project (2)

Toàn bộ lời bình  bằng tiếng  Anh của video clip HOME được đăng tại trang này.   Em mời các cô bác, anh chị em, vào đọc và nếu được thì dịch luôn thêm những câu sau vào phần comment. Sau đó em sẽ copy phần dịch tiếng Việt vào bài và ghi tên người dịch ở ngay bên dưới của câu tiếng Việt.

Cám ơn bà con cô bác đã ghé thăm và ủng hộ em.

125

Families of animals form, united by customs and rituals

Những họ của động vật hình thành, kết hợp bởi những phong tục và thói quen

126

that are handed down through the generations.

được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác

127

Some adapt to the nature of their pasture

Một số hội nhập thích nghi được với môi trường sinh sống

128

and their pasture adapts to them.

và môi trường sinh sống thích nghi với cuộc sống của chúng

129

And both gain.

Cả hai bên đều có lợi

130

The animal sates its hunger and the tree can blossom again.

Động vật thỏa mãn sự đói (của) nó và cái cây có thể ra hoa lần nữa..

131

In the great adventure of life on Earth,

Trong cuộc phiêu lưu vĩ đại của sự sống trên Trái Đất,

132

every species has a role to play,

loài nào cũng có quy luật để tồn tại

133

every species has its place.

loài nào cũng có chỗ đứng của nó.

134

None is futile or harmful.

Không loài nào hữu ích hay vô ích

135

They all balance out.

Chúng đều có sự cân bằng bên ngoài

136

And that’s where you,

Và đây là nơi bạn,

137

homo sapiens, wise human,

loài người hiện tại, loài người khôn ngoan

138

enter the story.

bước vào câu chuyện

139

You benefit from a fabulous 4-billion-year-old legacy

Bạn được hưởng lợi từ một di sản 4 tỷ năm tuổi tuyệt vời

140

bequeathed by the Earth.

thừa kế của Trái Đất.

141

You are only 200,000 years old,

Bạn chỉ 200.000 năm tuổi,

142

but you have changed the face of the world.

nhưng bạn đã thay đổi bộ mặt của thế giới.

143

Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat

Mặc dù dễ bị tấn công, bạn đã trở thành người sở hữu môi trường sống

144

and conquered swathes of territory, like no other species before you.

và chinh phục dải lãnh thổ, cứ như không có các loài khác tồn tại trước khi bạn.

145

After 180,000 nomadic years,

Sau khi 180.000 năm du mục,

146

and thanks to a more clement climate,

và nhờ có khí hậu thiên nhiều hơn,

147

humans settled down.

con người định cư.

148

They no longer depended on hunting for survival.

Họ không còn phụ thuộc vào săn bắn để tồn tại.

149

They chose to live in wet environments that abounded in fish,

Họ đã chọn cuộc sống trong môi trường ẩm nước nơi có đầy cá,

150

game and wild plants.

thú để săn và thực vật hoang dã.

151

There where land, water and life combine.

Nơi đó Đất, Nước và Cuộc sống phối hợp với nhau

152

Even today,

Thậm chí ngày nay,

153

the majority of humankind lives on the continents’ coastlines

phần lớn loài người sống trên trên bờ biển của châu lục

154

or the banks of rivers and lakes.

hoặc các dải đất dọc theo bờ các con sông và hồ.

155

Across the planet, one person in four

Trên khắp hành tinh, cứ một người trong bốn người

156

lives as humankind did 6,000 years ago,

vẫn còn sống như loài người 6.000 năm trước,

157

their only energy that which nature provides season after season.

nguồn sống năng lượng được thiên nhiên cung cấp năm này qua năm khác

158

It’s the way of life of 1.5 billion people,

Đó là cách sống của 1,5 tỷ người ngèo

159

more than the combined population of all the wealthy nations.

số người ngèo nhiều hơn dân số kết hợp của tất cả các quốc gia giàu có.

160

But life expectancy is short and hard labor takes its toll.

Tuy nhiên,  mức sống trung bình của họ ngắn và lao động nặng nhọc đã ảnh hưởng đến mạng sống ngắn ngủi

161

The uncertainties of nature weigh on daily life.

điều bất ổn của thiên nhiên đã đè nặng lên cuộc sống hàng ngày của con người

162

Education is a rare privilege.

Học hành là một quyền lợi mà ít người có được

163

Children are a family’s only asset

Trẻ em là tài sản duy nhất của gia đình

164

as long as every extra pair of hands

nên thêm sự hỗ trợ của con người

165

is a necessary contribution to its subsistence.

là một đóng góp cần thiết cho sinh hoạt của trẻ nhỏ

166

Humanity’s genius

Thiên tài của nhân loại

167

is to have always had a sense of its weakness.

là có luôn luôn có một cảm giác của sự yếu đuối của mình.

168

The physical strength, with which nature insufficiently endowed humans,

Động vật cung cấp thức ăn giàu dinh dưỡng cho con người, tuy rằng món quà thiên nhiên này không đủ  cho nhu cầu,

169

is found in animals that help them to discover new territories.

nhưng việc săn tìm động vật đã giúp cho con người khám phá ra những vùng đất mới

170

But how can you conquer the world on an empty stomach?

Bằng cách nào bạn có thể chinh phục thế giới với một dạ dày trống rỗng?

171

The invention of agriculture turned our history on end.

Các phát minh của nông nghiệp biến lịch sử của chúng tôi kết thúc.

172

It was less than 10,000 years ago.

Cách đây khoảng gần 10,000 năm

173

Agriculture was our first great revolution.

Nông nghiệp là cuộc cách mạng vĩ đại đầu tiên của chúng ta

174

It resulted in the first surpluses

điều đó mang lại những giá trị thặng dư đầu tiên

175

and gave birth to cities and civilizations.

và đã sinh ra các thành phố và những nền văn minh.

176

The memory of thousands of years scrabbling for food faded.

Ký ức của sự dành dật đồ ăn kéo dài hàng ngàn năm đã bị phai mờ

177

Having made grain the yeast of life, we multiplied the number of varieties

Sản xuất được những hạt men của cuộc sống, chúng ta đã nhân rộng con số của chủng loài

178

and learned to adapt them to our soils and climates.

và đã học để thích chúng thích nghi với đất và khí hậu

179

We are like every species on Earth.

Chúng ta giống như tất cả các loài trên Trái đất.

180

Our principal daily concern is to feed ourselves.

Điều quan tâm chủ yếu hàng ngày là nuôi sống bản thân mình

181

When the soil is less than generous

Khi đất trồng trọt không đủ màu mỡ

182

and water becomes scarce,

và nước trở nên khan hiếm,

183

we are able to deploy prodigious efforts to extract

chúng ta có khả năng vận động những nỗ lực phi thường bòn rút

184

from the land enough to live on.

từ đất đủ để hưởng thụ

185

Humans shaped the land with the patience and devotion the Earth demands

Con người đã định hình đất đai với sự kiên nhẫn và tôn sùng những yêu cầu của trái đất

186

in an almost sacrificial ritual performed over and over.

trong một nghi lễ hiến tế đã thực hiện nhiều lần

187

Agriculture is still the world’s most widespread occupation.

Nông nghiệp vẫn là một nghề chiếm diện rộng trên thế giới

188

Half of humankind tills the soil,

Một nửa của nhân loại canh tác đất đai,

189

over three-quarters of them by hand.

Nông nghiệp giống như một nghề truyền thống được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác

190

Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation

Nông nghiệp giống như một nghề truyền thống được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác

191

in sweat, graft and toil,

trong sự cật lực đổ mồ hôi, sự nhọc nhằn,

192

because for humanity it is a prerequisite of survival.

193

But after relying on muscle-power for so long, humankind found a way

194

to tap into the energy buried deep in the Earth.

195

These flames are also from plants. A pocket of sunlight.

196

Pure energy. The energy of the sun,

197

captured over millions of years by millions of plants

198

more than 100 million years ago.

199

It’s coal. It’s gas.

200

And, above all, it’s oil.

201

And this pocket of sunlight freed humans from their toil on the land.

202

With oil began the era of humans

203

who break free of the shackles of time.

204

With oil, some of us acquired unprecedented comforts.

205

And in 50 years, in a single lifetime,

206

the Earth has been more radically changed

207

than by all previous generations of humanity.

208

Faster and faster. In the last 60 years,

209

the Earth’s population has almost tripled.

210

And over 2 billion people have moved to the cities.

211

Faster and faster.

212

Shenzhen, in China,

213

with hundreds of skyscrapers and millions of inhabitants,

214

was just a small fishing village barely 40 years ago.

215

Faster and faster.

216

In Shanghai, 3,000 towers and skyscrapers

217

have been built in 20 years. Hundreds more are under construction.

218

Today, over half of the world’s 7 billion inhabitants

219

live in cities.

220

New York.

221

The world’s first megalopolis

222

is the symbol of the exploitation of the energy the Earth supplies

223

to human genius. The manpower of millions of immigrants,

224

the energy of coal, the unbridled power of oil.

225

America was the first to harness the phenomenal,

226

revolutionary power of “black gold”.

227

In the fields, machines replaced men.

228

A liter of oil generates as much energy

229

as 100 pairs of hands in 24 hours.

230

In the United States, only 3 million farmers are left.

231

They produce enough grain to feed 2 billion people.

232

But most of that grain is not used to feed people.

233

Here, and in all other industrialized nations,

234

it is transformed into livestock feed or biofuels.

235

The pocket of sunshine’s energy chased away the specter of drought

236

that stalked farmland.

237

No spring escapes the demands of agriculture,

238

which accounts for 70% of humanity’s water consumption.

239

In nature, everything is linked.

240

The expansion of cultivated land and single-crop farming

241

encouraged the development of parasites.

242

Pesticides, another gift of the petrochemical revolution,

243

exterminated them.

244

Bad harvests and famine became a distant memory.

245

The biggest headache now

246

was what to do with the surpluses engendered by modern agriculture.

247

But toxic pesticides seeped into the air,

248

soil, plants, animals, rivers and oceans.

249

They penetrated the heart of cells

250

similar to the mother cell shared by all forms of life.

251

Are they harmful to the humans they released from hunger?

252

These farmers in their yellow protective suits

253

probably have a good idea.

254

Then came fertilizers, another petrochemical discovery.

255

They produced unprecedented results on plots of land thus far ignored.

256

Crops adapted to soils and climates

257

gave way to the most productive varieties and easiest to transport.

258

And so, in the last century,

259

three-quarters of the varieties developed by farmers

260

over thousands of years have been wiped out.

261

As far as the eye can see, fertilizer below, plastic on top.

262

The greenhouses of Almeria, Spain, are Europe’s vegetable garden.

263

A city of uniformly sized vegetables waits every day

264

for hundreds of trucks to take them to the continent’s supermarkets.

265

The more a country develops, the more meat its inhabitants consume.

266

How can growing worldwide demand be satisfied without recourse

267

to concentration camp-style cattle farms?

268

Faster and faster.

269

Like the life cycle of livestock, which may never see a meadow.

270

Manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine.

271

In these vast foodlots, trampled by millions of cattle,

272

not a blade of grass grows.

273

A fleet of trucks from every corner of the country brings tons of grain,

274

soy meal and protein-rich granules

275

that will become tons of meat.

276

The result is that it takes 100 liters of water

277

to produce 1 kilogram of potatoes,

278

4,000 liters for 1 kilo of rice

279

and 13,000 liters for 1 kilo of beef.

280

Not to mention the oil guzzled in the production process and transport.

281

Our agriculture has become oil-powered.

282

It feeds twice as many humans on Earth,

283

but has replaced diversity with standardization.

284

It gives many of us comforts we could only dream of,

285

but it makes our way of life totally dependent on oil.

286

This is the new measure of time.

287

Our world’s clock now beats to the rhythm of indefatigable machines

288

tapping into the pocket of sunlight.

289

The whole planet is attentive to these metronomes

290

of our hopes and illusions.

291

The same hopes and illusions that proliferate along with our needs,

292

increasingly insatiable desires and profligacy.

293

We know that the end of cheap oil is imminent,

294

but we refuse to believe it.

295

For many of us,

296

the American dream is embodied by a legendary name.

297

Los Angeles.

298

In this city that stretches over 100 kilometers,

299

the number of cars is almost equal to the number of inhabitants.

300

Here, energy puts on a fantastic show every night.

301

The days seem no more than a pale reflection of nights

302

that turn the city into a starry sky.

303

Faster and faster.

304

Distances are no longer counted in miles, but in minutes.

305

The automobile shapes new suburbs, where every home is a castle,

306

a safe distance from the asphyxiated city centers,

307

and where neat rows of houses huddle around dead-end streets.

308

The model of a lucky-few countries

309

has become a universal dream preached by TVs all over the world.

310

Even here in Beijing,

311

it is cloned, copied and reproduced in these formatted houses

312

that have wiped pagodas off the map.

313

The automobile has become the symbol of comfort and progress.

314

If this model were followed by every society,

315

the planet wouldn’t have 900 million vehicles, as it does today,

316

but 5 billion.

317

Faster and faster.

318

The more the world develops, the greater its thirst for energy.

319

Everywhere, machines dig, bore and rip from the Earth

320

the pieces of stars buried in its depths since its creation…

321

Minerals.

322

As a privilege of power, 80% of this mineral wealth

323

is consumed by 20% of the world’s population.

324

Before the end of this century,

325

excessive mining will have exhausted nearly all the planet’s reserves.

326

Faster and faster.

327

Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers

328

to cater for the demands of globalized industrial production.

329

Most consumer goods travel thousands of kilometers

330

from the country of production to the country of consumption.

331

Since 1950, the volume of international trade has increased 20 times over.

332

90% of trade goes by sea.

333

500 million containers are transported every year.

334

Headed for the world’s major hubs of consumption,

335

such as Dubai.

336

Dubai is a sort of culmination of the Western model,

337

a country where the impossible becomes possible.

338

Building artificial islands in the sea, for example.

339

Dubai has few natural resources,

340

but with oil money it can bring in millions of tons of material

341

and workers from all over the planet.

342

Dubai has no farmland, but it can import food.

343

Dubai has no water, but it can afford to expend immense amounts of energy

344

to desalinate seawater and build the world’s highest skyscrapers.

345

Dubai has endless sun, but no solar panels.

346

It is the totem to total modernity that never fails to amaze the world.

347

Dubai is like the new beacon for all the world’s money.

348

Nothing seems further removed from nature than Dubai,

349

although nothing depends on nature more than Dubai.

350

Dubai is a sort of culmination of the Western model.

351

We haven’t understood that we’re depleting what nature provides.

352

Since 1950, fishing catches have increased fivefold

353

from 18 to 100 million metric tons a year.

354

Thousands of factory ships are emptying the oceans.

355

Three-quarters of fishing grounds are exhausted,

356

depleted or in danger of being so.

357

Most large fish have been fished out of existence

358

since they have no time to reproduce.

359

We are destroying the cycle of a life that was given to us.

360

At the current rate, all fish stocks are threatened with exhaustion.

361

Fish is the staple diet of one in five humans.

362

We have forgotten that resources are scarce.

363

500 million humans live in the world’s desert lands,

364

more than the combined population of Europe.

365

They know the value of water.

366

They know how to use it sparingly.

367

Here, they depend on wells replenished by fossil water,

368

which accumulated underground back when it rained on these deserts.

369

25,000 years ago.

370

Fossil water also enables crops to be grown in the desert

371

to provide food for local populations.

372

The fields’ circular shape derives

373

from the pipes that irrigate them around a central pivot.

374

But there is a heavy price to pay.

375

Fossil water is a non-renewable resource.

376

In Saudi Arabia,

377

the dream of industrial farming in the desert has faded.

378

As if on a parchment map,

379

the light spots on this patchwork show abandoned plots.

380

The irrigation equipment is still there.

381

The energy to pump water also.

382

But the fossil water reserves are severely depleted.

383

Israel turned the desert into arable land.

384

Even though these hothouses are now irrigated drop by drop,

385

water consumption continues to increase along with exports.

386

The once mighty River Jordan is now just a trickle.

387

Its water has flown to supermarkets all over the world

388

in crates of fruit and vegetables.

389

The Jordan’s fate is not unique.

390

Across the planet, one major river in ten

391

no longer flows into the sea for several months of the year.

392

Deprived of the Jordan’s water,

393

the level of the Dead Sea goes down by over one meter per year.

394

India risks being the country that suffers most

395

from lack of water in the coming century.

396

Massive irrigation has fed the growing population

397

and in the last 50 years, 21 million wells have been dug.

398

In many parts of the country,

399

the drill has to sink every deeper to hit water.

400

In western India, 30% of wells have been abandoned.

401

The underground aquifers are drying out.

402

Vast reservoirs will catch monsoon rains to replenish the aquifers.

403

In the dry season, local village women dig them with their bare hands.

404

Thousands of kilometers away,

405

800 to 1,000 liters of water are consumed

406

per person per day.

407

Las Vegas was built out of the desert.

408

Millions of people live there.

409

Thousands more arrive every month.

410

Its inhabitants are among the biggest water consumers in the world.

411

Palm Springs is another desert city with tropical vegetation

412

and lush golf courses.

413

How long can this mirage continue to prosper?

414

The Earth cannot keep up.

415

The Colorado River, which brings water to these cities,

416

is one of those rivers that no longer reaches the sea.

417

Water levels in the catchment lakes along its course are plummeting.

418

Water shortages could affect nearly 2 billion people before 2025.

419

The wetlands represent 6% of the surface of the planet.

420

Under their calm waters lies a veritable factory,

421

where plants and micro-organisms patiently filter the water

422

and digest all the pollution.

423

These marshes are indispensable environments for the regeneration

424

and purification of water.

425

They are sponges that regulate the flow of water.

426

They absorb it in the wet season

427

and release it in the dry season.

428

In our race to conquer more land,

429

we have reclaimed them as pasture for livestock,

430

or as land for agriculture or building.

431

In the last century, half the world’s marshes were drained.

432

We know neither their richness nor their role.

433

All living matter is linked.

434

Water, air, soil, trees.

435

The world’s magic is right in front of our eyes.

436

Trees breathe groundwater into the atmosphere as light mist.

437

They form a canopy that alleviates the impact of heavy rains.

438

The forests provide the humidity that is necessary for life.

439

They store carbon,

440

containing more than all the Earth’s atmosphere.

441

They are the cornerstone of the climatic balance on which we all depend.

442

The primary forests provide a habitat

443

for three-quarters of the planet’s biodiversity,

444

that is to say, of all life on Earth.

445

These forests provide the remedies that cure us.

446

The substances secreted by these plants can be recognized by our bodies.

447

Our cells talk the same language.

448

We are of the same family.

449

But in barely 40 years, the world’s largest rainforest,

450

the Amazon, has been reduced by 20%.

451

The forest gives way to cattle ranches or soybean farms.

452

95% of these soybeans are used to feed livestock and poultry

453

in Europe and Asia.

454

And so, a forest is turned into meat.

455

Barely 20 years ago, Borneo, the 4th largest island

456

in the world, was covered by a vast primary forest.

457

At the current rate of deforestation,

458

it will have disappeared within 10 years.

459

Living matter bonds water, air, earth and the sun.

460

In Borneo, this bond has been broken

461

in what was one of the Earth’s greatest reservoirs of biodiversity.

462

This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil,

463

one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo.

464

Palm oil not only caters to our growing demand for food,

465

but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.

466

The forest’s diversity was replaced by a single species, the oil palm.

467

For local people, it provides employment.

468

It’s an agricultural industry.

469

Another example of massive deforestation is the eucalyptus.

470

Eucalyptus is used to make paper pulp.

471

Plantations are growing as demand for paper has increased

472

fivefold in 50 years.

473

One forest does not replace another forest.

474

At the foot of these eucalyptus trees,

475

nothing grows because their leaves form a toxic bed for most other plants.

476

They grow quickly, but exhaust water reserves.

477

Soybeans, palm oil,

478

eucalyptus trees…

479

Deforestation destroys the essential to produce the superfluous.

480

But elsewhere,

481

deforestation is a last resort to survive.

482

Over 2 billion people,

483

almost one third of the world’s population,

484

still depend on charcoal.

485

In Haiti,

486

one of the world’s poorest countries,

487

charcoal is one of the population’s main consumables.

488

Once the “pearl of the Caribbean”,

489

Haiti can no longer feed its population without foreign aid.

490

On the hills of Haiti, only 2% of the forests are left.

491

Stripped bare,

492

nothing holds the soils back.

493

The rainwater washes them down the hillsides as far as the sea.

494

What’s left is increasingly unsuitable for agriculture.

495

In some parts of Madagascar, the erosion is spectacular.

496

Whole hillsides bear deep gashes hundreds of meters wide.

497

Thin and fragile, soil is made by living matter.

498

With erosion, the fine layer of humus,

499

which took thousands of years to form, disappears.

500

Here’s one theory of the story of the Rapanui,

501

the inhabitants of Easter Island,

502

that could perhaps give us pause for thought.

503

Living on the most isolated island in the world,

504

the Rapanui exploited their resources until there was nothing left.

505

Their civilization did not survive.

506

On these lands stood the highest palm trees in the world.

507

They have disappeared.

508

The Rapanui chopped them all down for lumber.

509

They then faced widespread soil erosion.

510

The Rapanui could no longer go fishing. There were no trees to build canoes.

511

Yet the Rapanui formed one of the most brilliant civilizations in the Pacific.

512

Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators,

513

they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.

514

They experienced social unrest, revolts and famine.

515

Many did not survive the cataclysm.

516

The real mystery of Easter Island is not how its strange statues got there,

517

we know now.

518

It is why the Rapanui didn’t react in time.

519

It’s only one of a number of theories, but it has particular relevance today.

520

Since 1950, the world’s population has almost tripled.

521

And since 1950,

522

we have more fundamentally altered our island, the Earth,

523

than in all of our 200,000-year history.

524

Nigeria is the biggest oil exporter in Africa,

525

yet 70% of the population lives under the poverty line.

526

The wealth is there, but the country’s inhabitants don’t have access to it.

527

The same is true all over the globe.

528

Half the world’s poor live in resource-rich countries.

529

Our mode of development has not fulfilled its promises.

530

In 50 years, the gap between rich and poor has grown wider than ever.

531

Today,

532

half the world’s wealth is in the hands of the richest 2% of the population.

533

Can such disparities be maintained?

534

They are the cause of population movements

535

whose scale we have yet to fully realize.

536

The city of Lagos had a population of 700,000 in 1960.

537

That will rise to 16 million by 2025.

538

Lagos is one of the fastest growing megalopolises in the world.

539

The new arrivals are mostly farmers forced off the land

540

for economic or demographic reasons, or because of diminishing resources.

541

This is a radically new type of urban growth,

542

driven by the urge to survive rather than to prosper.

543

Every week, over a million people swell the populations of the world’s cities.

544

1 human in 6 now lives in a precarious, unhealthy, overpopulated environment

545

without access to daily necessities, such as water, sanitation, electricity.

546

Hunger is spreading once more.

547

It affects nearly 1 billion people.

548

All over the planet, the poorest scrabble to survive, while we continue

549

to dig for resources that we can no longer live without.

550

We look farther and farther afield

551

in previously unspoilt territory

552

and in regions that are increasingly difficult to exploit.

553

We’re not changing our model.

554

Oil might run out?

555

We can still extract oil from the tar sands of Canada.

556

The biggest trucks in the world move thousands of tons of sand.

557

The process of heating and separating bitumen from the sand

558

requires millions of cubic meters of water.

559

Colossal amounts of energy are needed.

560

The pollution is catastrophic.

561

The most urgent priority, apparently,

562

is to pick every pocket of sunlight.

563

Our oil tankers are getting bigger and bigger.

564

Our energy requirements are constantly increasing.

565

We try to power growth like a bottomless oven

566

that demands more and more fuel.

567

It’s all about carbon.

568

In a few decades, the carbon that made our atmosphere a furnace

569

and that nature captured over millions of years, allowing life to develop,

570

will have largely been pumped back out.

571

The atmosphere is heating up.

572

It would have been inconceivable for a boat to be here just a few years ago.

573

Transport, industry, deforestation, agriculture…

574

Our activities release gigantic quantities of carbon dioxide.

575

Without realizing it, molecule by molecule,

576

we have upset the Earth’s climatic balance.

577

All eyes are on the poles,

578

where the effects of global warming are most visible.

579

It’s happening fast, very fast.

580

The north-west passage that connects America, Europe and Asia via the pole,

581

is opening up.

582

The arctic ice cap is melting.

583

Under the effect of global warming,

584

the ice cap has lost 40% of its thickness in 40 years.

585

Its surface area in the summer shrinks year by year.

586

It could disappear in the summer months by 2030.

587

Some say 2015.

588

The sunbeams that the ice sheet previously reflected back

589

now penetrate the dark water, heating it up.

590

The warming process gathers pace.

591

This ice contains the records of our planet.

592

The concentration of carbon dioxide hasn’t been so high

593

for several hundred thousand years.

594

Humanity has never lived in an atmosphere like this.

595

Is excessive exploitation of resources threatening the lives of every species?

596

Climate change

597

accentuates the threat.

598

By 2050, a quarter of the Earth’s species

599

could be threatened with extinction.

600

In these polar regions,

601

the balance of nature has already been disrupted.

602

Around the North Pole,

603

the ice cap has lost 30% of its surface area in 30 years.

604

But as Greenland rapidly becomes warmer,

605

the freshwater of a whole continent flows into the salt water of the oceans.

606

Greenland’s ice contains 20% of the freshwater of the whole planet.

607

If it melts, sea levels will rise by nearly 7 meters.

608

But there is no industry here.

609

Greenland’s ice sheet suffers from greenhouse gases

610

emitted elsewhere on Earth.

611

Our ecosystem doesn’t have borders.

612

Wherever we are,

613

our actions have repercussions on the whole Earth.

614

Our planet’s atmosphere is an indivisible whole.

615

It is an asset we share.

616

In Greenland, lakes are appearing on the landscape.

617

The ice cap is melting at a speed even the most pessimistic scientists

618

did not envision 10 years ago.

619

More and more of these glacier-fed rivers are merging together

620

and burrowing though the surface.

621

It was thought the water would freeze in the depths of the ice.

622

On the contrary, it flows under the ice,

623

carrying the ice sheet into the sea, where it breaks into icebergs.

624

As the freshwater of Greenland’s ice sheet

625

seeps into the salt water of the oceans,

626

low-lying lands around the globe are threatened.

627

Sea levels are rising.

628

Water expanding as it gets warmer

629

caused, in the 20th century alone,

630

a rise of 20 centimeters.

631

Everything becomes unstable.

632

Coral reefs are extremely sensitive to the slightest change

633

in water temperature. 30% have disappeared.

634

They are an essential link in the chain of species.

635

In the atmosphere, major wind streams are changing direction.

636

Rain cycles are altered.

637

The geography of climates is modified.

638

The inhabitants of low-lying islands,

639

here in the Maldives, for example, are on the front line.

640

They are increasingly concerned.

641

Some are already looking for new, more hospitable lands.

642

If sea levels continue to rise faster and faster,

643

what will major cities like Tokyo, the world’s most populous city, do?

644

Every year, scientists’ predictions become more alarming.

645

70% of the world’s population lives on coastal plains.

646

11 of the 15 biggest cities

647

stand on a coastline or river estuary.

648

As the seas rise, salt will invade the water table,

649

depriving inhabitants of drinking water.

650

Migratory phenomena are inevitable.

651

The only uncertainty concerns their scale.

652

In Africa, Mount Kilimanjaro is unrecognizable.

653

80% of its glaciers have disappeared.

654

In summer, the rivers no longer flow.

655

Local peoples are affected by the lack of water.

656

Even on the world’s highest peaks, in the heart of the Himalayas,

657

eternal snows and glaciers are receding.

658

Yet these glaciers play an essential role in the water cycle.

659

They trap the water from the monsoons as ice

660

and release it in the summer when the snows melt.

661

The Himalayan glaciers are the source of all the great Asian rivers,

662

the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang…

663

2 billion people depend on them for drinking water

664

and to irrigate their crops, as in Bangladesh.

665

On the delta of the Ganges and Brahmaputra,

666

Bangladesh is directly affected by phenomena occurring in the Himalayas

667

and at sea level.

668

This is one of the most populous and poorest countries in the world.

669

It is already hit by global warming.

670

The combined impact of increasingly dramatic floods and hurricanes

671

could make a third of its land mass disappear.

672

When populations are subjected to these devastating phenomena,

673

they eventually move away.

674

Wealthy countries will not be spared.

675

Droughts are occurring all over the planet.

676

In Australia, half of farmland is already affected.

677

We are in the process of compromising the climatic balance

678

that has allowed us to develop over 12,000 years.

679

More and more wildfires encroach on major cities.

680

In turn, they exacerbate global warming.

681

As the trees burn, they release carbon dioxide.

682

The system that controls our climate has been severely disrupted.

683

The elements on which it relies have been disrupted.

684

The clock of climate change is ticking in these magnificent landscapes.

685

Here in Siberia, and elsewhere across the globe,

686

it is so cold that the ground is constantly frozen.

687

It’s known as permafrost.

688

Under its surface lies a climatic time-bomb.

689

Methane,

690

a greenhouse gas 20 times more powerful than carbon dioxide.

691

If the permafrost melts,

692

the methane releases would cause the greenhouse effect

693

to race out of control with consequences no one can predict.

694

We would literally be in unknown territory.

695

Humanity has no more than 10 years to reverse the trend

696

and avoid crossing into this territory…

697

Life on Earth as we have never known it.

698

We have created phenomena we cannot control.

699

Since our origins,

700

water, air and forms of life are intimately linked.

701

But recently we have broken those links.

702

Let’s face the facts.

703

We must believe what we know.

704

All we have just seen is a reflection of human behavior.

705

We have shaped the Earth in our image.

706

We have very little time to change.

707

How can this century carry the burden of 9 billion human beings

708

if we refuse to be called to account

709

for everything we alone have done?

710

20% of the world’s population consumes 80% of its resources

711

The world spends 12 times more on military expenditures

712

than on aid to developing countries

713

5,000 people a day die because of dirty drinking water

714

1 billion people have no access to safe drinking water

715

Nearly 1 billion people are going hungry

716

Over 50% of grain traded around the world

717

is used for animal feed or biofuels

718

40% of arable land has suffered long-term damage

719

Every year, 13 million hectares of forest disappear

720

1 mammal in 4, 1 bird in 8, 1 amphibian in 3 are threatened with extinction

721

Species are dying out at a rhythm 1,000 times faster than the natural rate

722

Three quarters of fishing grounds are exhausted,

723

depleted or in dangerous decline

724

The average temperature of the last 15 years

725

has been the highest ever recorded

726

The ice cap is 40% thinner than 40 years ago

727

There may be at least 200 million climate refugees by 2050

728

The cost of our actions is high.

729

Others pay the price without having been actively involved.

730

I have seen refugee camps

731

as big as cities, sprawling in the desert.

732

How many men, women and children

733

will be left by the wayside tomorrow?

734

Must we always build walls to break the chain of human solidarity,

735

separate peoples

736

and protect the happiness of some from others’ misery?

737

It’s too late to be a pessimist.

738

I know that a single human can knock down every wall.

739

It’s too late to be a pessimist.

740

Worldwide, 4 children out of 5 attend school.

741

Never has learning been given to so many human beings.

742

Everyone, from richest to poorest, can make a contribution.

743

Lesotho, one of the world’s poorest countries,

744

is proportionally the one that invests most in its people’s education.

745

Qatar, one of the richest states, has opened up to the best universities.

746

Culture, education, research and innovation

747

are inexhaustible resources.

748

In the face of misery and suffering,

749

millions of NGOs prove that solidarity

750

between peoples is stronger than the selfishness of nations.

751

In Bangladesh, a man thought the unthinkable

752

and founded a bank that lends only to the poor.

753

In 30 years, it has changed the lives of 150 million people.

754

Antarctica is a continent with immense natural resources

755

that no country can claim for itself,

756

a natural reserve devoted to peace and science.

757

A treaty signed by 49 states

758

has made it a treasure shared by all humanity.

759

It’s too late to be a pessimist.

760

Governments have acted to protect nearly 2% of territorial waters.

761

It’s not much but it’s 2 times more than 10 years ago.

762

The first natural parks were created just over a century ago.

763

They cover over 13% of the continents.

764

They create spaces where human activity

765

is in step with the preservation of species, soils and landscapes.

766

This harmony between humans and nature can become the rule,

767

no longer the exception.

768

In the US, New York has realized what nature does for us.

769

These forests and lakes supply all the city’s drinking water.

770

In South Korea, the forests had been devastated by war.

771

Thanks to a national reforestation program,

772

they once more cover 65% of the country.

773

More than 75% of paper is recycled.

774

Costa Rica has made a choice between military spending and land conservation.

775

The country no longer has an army.

776

It prefers to devote its resources to education, ecotourism

777

and the protection of its primary forest.

778

Gabon is one of the world’s leading producers of wood.

779

It enforces selective logging. Not more than 1 tree every hectare.

780

Its forests are one of the country’s most important resources,

781

but they have time to regenerate.

782

Programs exist that guarantee sustainable forest management.

783

They must become mandatory.

784

For consumers and producers, justice is an opportunity to be seized.

785

When trade is fair, when both buyer and seller benefit,

786

everybody can prosper and earn a decent living.

787

How can there be justice and equity

788

between people whose only tools are their hands

789

and those who harvest their crops with a machine and state subsidies?

790

Let’s be responsible consumers.

791

Think about what we buy!

792

It’s too late to be a pessimist.

793

I have seen agriculture on a human scale.

794

It can feed the whole planet

795

if meat production doesn’t take the food out of people’s mouths.

796

I have seen fishermen who take care what they catch

797

and care for the riches of the ocean.

798

I have seen houses producing their own energy.

799

5,000 people live in the world’s

800

first ever eco-friendly district in Freiburg, Germany.

801

Other cities partner the project.

802

Mumbai is the thousandth to join them.

803

The governments of New Zealand, Iceland, Austria, Sweden and other nations

804

have made the development of renewable energy sources

805

a top priority.

806

80% of the energy we consume comes from fossil energy sources.

807

Every week,

808

two new coal-fired generating plants are built in China alone.

809

But I have also seen, in Denmark, a prototype of a coal-fired plant

810

that releases carbon into the soil rather than the air.

811

A solution for the future? Nobody knows yet.

812

I have seen, in Iceland,

813

an electricity plant powered by the Earth’s heat.

814

Geothermal power.

815

I have seen a sea snake

816

lying on the swell to absorb the energy of the waves

817

and produce electricity.

818

I have seen wind farms off Denmark’s coast

819

that produce 20% of the country’s electricity.

820

The USA, China, India, Germany and Spain are the biggest investors

821

in renewable energy.

822

They have already created over 2.5 million jobs.

823

Where on earth doesn’t the wind blow?

824

I have seen desert expanses baking in the sun.

825

Everything on Earth is linked,

826

and the Earth is linked to the sun, its original energy source.

827

Can humans not imitate plants and capture its energy?

828

In one hour, the sun gives the Earth the same amount of energy

829

as that consumed by all humanity in one year.

830

As long as the Earth exists, the sun’s energy will be inexhaustible.

831

All we have to do

832

is stop drilling the Earth and start looking to the sky.

833

All we have to do is learn to cultivate the sun.

834

All these experiments are only examples,

835

but they testify to a new awareness.

836

They lay down markers for a new human adventure

837

based on moderation, intelligence and sharing.

838

It’s time to come together.

839

What’s important

840

is not what’s gone,

841

but what remains.

842

We still have half the world’s forests,

843

thousands of rivers, lakes and glaciers, and thousands of thriving species.

844

We know that the solutions are there today.

845

We all have the power to change.

846

So what are we waiting for?

847

It’s up to us to write what happens next

848

Together

849

get involved and join us on http://www.goodplanet.org

850

Special thanks to the 88.000 employees of the PPR Group

851

for supporting the movie HOME

Advertisements

7 phản hồi »

 1. Kinh. Một sự lao động đáng khâm phục để tái sinh Home Project qua bản dịch của Mùa thu Hà nội.

  Bình luận bởi vanthanhnhan | 05/03/2011 | Phản hồi

  • Bản dịch của em không được chuẩn lắm đâu ạ. Rồi từ từ em sẽ sửa thêm. Thực ra mình phải đọc lại nhiều lần, liên kết các sự kiện trong bài, thì dịch sẽ tốt hơn, nhưng mà ngốn thời gian ra phết.

   Bình luận bởi CÚN | 05/03/2011 | Phản hồi

   • Nghe của Cún đã giỏi rồi, nghe mà chuyển thành chữ viết lại quá giỏi. Chuyển sang chữ viết lại đúng với lời thuyết mình lại càng giỏi.
    Chỉ cần nghe Know thành No, Why thành White …. là đã chết toi rồi.
    Ngay như người Việt ta: Nghe thuyết minh một bộ phim bằng tiếng Việt rồi viết lại bằng chữ viết còn sai lỗi chính tả đầy rấy.
    Hàng ngày xem các báo thấy đầy những lỗi vi tính, ngữ pháp, chính tả.
    Cứ bình tĩnh mà dịch đã có các anh, các chị giúp sức và động viên Cún hoàn thành nốt phần còn lại và sửa chữa giùm.
    Chúc khỏe nhé.

    Bình luận bởi vanthanhnhan | 05/03/2011

   • Híc híc, dù nghe khen rất khoái nhưng em vẫn phải nói thật là bản tiếng Anh đó không phải em nghe được rôi chép lại. Anh cứ mở lại clip này. Bên cạnh con số thống kê về số người truy cập xem clip này, có một nút, anh click chuột vào đó có dòng chứ “interactive transcript”. Anh click vào đó để xem toàn bộ lời bình bằng tiếng Anh được đăng ở đây ạ.

    Bình luận bởi CÚN | 05/03/2011

   • Nếu …” khoái ” thì nàng cứ để yên thế đi , hihi !

    Bình luận bởi Daqui | 06/03/2011

 2. Xấu hổ thế.
  Cứ tưởng là cô Cún nghe được rồi chép ra bằng tiếng Anh.
  Nhưng phải thú thực là cô rất giỏi.
  Không ngờ là lại có “interactive transcript”.
  Đúng là ” Học thầy không tày học bạn”.

  Bình luận bởi vanthanhnhan | 08/03/2011 | Phản hồi

 3. Cám ơn anh VTN động viên. Vậy là em sẽ ráng từ từ dịch cho xong. Đọc phần tiếng Anh thấy hay nên sẽ có sự thích thú khi dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên thingr thoảng gặp câu khó cũng hơn nản, em lại phải nhờ bạn dịch hộ.

  Bình luận bởi CÚN | 09/03/2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: